วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564

                                          โครงการศูนย์ฝึกอาชีพกลุ่มสนใจ การทำตุง ณ บ้านคำสว่าง ตำบลวังตามัว 

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 กศน.ตำบลวังตามัวนำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการการใช้งาน Google Classroom เพื่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ กศน.ในยุค 4.0 ณ กศน.ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


 

                                             วันจันทร์วันที่7 กศน.ตำบลวังตามัว นำปราชญ์ชาวบ้าน

                               โดยนายวิจิตร เหมือนเหลา เข้าร่วมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สร้างสรรค์ไทยเป็นหนึ่ง

                                  ฌ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์  อำเภอเมืองนครพนม  จังหวัดนครพนม

                                  


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาการทอผ้าพื้นเมืองจำนวน 25ชั่วโมง
ระหว่างวันที่ 21-25 ธันวาคม 2563
ณ บ้านโนนชมพู หมู่4 ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม