วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2563

แนวทางการป้องกันโรคโควิด-19


ผู้ติดเชื้ออาจป่วยเนื่องจากไวรัสนี้เป็นเวลา 1-14 วันก่อนที่จะแสดงอาการ อาการทั่วไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) คือเป็นไข้ อ่อนเพลีย และไอแห้ง คนส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 80) หายจากโรคนี้ได้โดยไม่ต้องรับการรักษาพิเศษ
ในกรณีส่วนน้อย โรคอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิต ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว (เช่น หอบหืด เบาหวาน หรือโรคหัวใจ) อาจมีความเสี่ยงมากขึ้นที่อาการป่วยจะรุนแรง

ผู้ที่ติดเชื้ออาจมีอาการดังนี้
ไอ
เป็นไข้
อ่อนเพลีย
หายใจลำบาก (กรณีรุนแรง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น